EETIKAAUDIT

Eetikaaudit on süsteemne analüüsimeetod, et hinnata organisatsiooni käekäiku eetilistest aspektidest lähtuvalt. Eetika auditiga võib analüüsida ja auditeerida just seda valdkonda, mida organisatsioon oluliseks peab: kliendisuhted, töösuhted, suhted kogukonnaga, tootmisprotsessi või kogu organisatsiooni kui tervikut.

Professor Muel Kaptein Rotterdami Erasmuse Ülikoolist on öelnud, et eetika audit on nagu eetika termomeeter, millega saab mõõta ettevõtte eetilist mikrokliimat. Eestis on eetika audit suhteliselt uus lähenemine organisatsiooni eetilise kultuuri, juhtimisotsuste ja sidusgruppide vaheliste suhete analüüsimiseks. Mujal maailmas, näiteks Euroopas või Ameerikas, on eetika audit sama tavaline kui juhtimisauditi läbi viimine. Auditeerimine on ettevõtjale abivahendiks, kuidas vältida võimalikke varjatud eetilisi või väärtustel põhinevaid riske ja ennetada konflikte erinevate sidusgruppide vahel. Audit on ettevõtjat abistav ja nõuandev, kindlasti mitte süüdistav ja etteheitev.

KUIDAS EETIKAAUDITIT LÄBI VIIAKSE?

Auditi viib tavaliselt läbi auditeerimiskomisjon, kuhu kuuluvad eksperdid, kes tunnevad nii eetilisi printsiipe kui ka ettevõtte või auditeeritava valdkonna spetsiifikat. Eetikaaudiitorid omavad kogemust juhtimis j Auditeerimiskomisjon, olles eelnevalt kokku leppinud juhtkonnaga auditeerimise eesmärgid, kogub informatsiooni sidusgruppidelt, viib läbi ringkäigu ettevõttes, kogudes fakte ja tõenduseid olukorra kaardistamiseks, hangib infot ja kontrollib selle vastavust regulatsioonidele. Kogutud info põhjal hinnatakse ja kaardistatakse riskid nende ilmumise tõenäosuse ja tähtsuse/kriitilisuse skaalal. Auditi käigus selgunud riskide, nõrkuste ja puuduste kõrvaldamiseks koostatakse tegevusplaan kitsaskohtade likvideerimiseks või riskide ennetamiseks. Parimaid praktikaid on võimalik ära kasutada organisatsiooni turunduskommunikatsioonis.