Eetikaaudit on süsteemne analüüsimeetod, et hinnata organisatsiooni käekäikuja jätkusuutlikkust eetilistest aspektidest lähtuvalt.

Kuidas eetikaauditit läbi viiakse?

Eetikaauditi viib läbi auditeerimiskomisjon, kuhu kuuluvad ärieetika ja ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkuse eksperdid ning ka ettevõtte spetsiifikat või auditeeritavat valdkonda (näiteks infotehnoloogiat) tundev ekspert. Komisjoni liikmed on auditeeritava organisatsiooni suhtes erapooletud ja peavad rangelt kinni konfidentsiaalsusnõuetest.